Rijks ICT-dashboard

Programma Machtigen

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

DGOO/PDI

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-10-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

 • Burgers, bedrijven en andere organisaties hebben het recht om iemand te machtigen in hun relatie met de overheid. Dit recht is vastgelegd in de Algemene wet bestuurs­recht. De doelstelling in het Regeerakkoord dat er een machtigingsfunctie komt, geeft concrete invulling aan dit recht en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de participatie (inclusie) van niet-digivaardigen in de digitaliserende samenleving.
 • Het programma Machtigen beoogt de volgende verbeteringen te realiseren (conform ook plannen NLDigibeter en Regeerakkoord en wensen Nationale Ombudsman):
  • Machtigen wordt zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk dat iedereen (ook wie niet digivaardig is) er gebruik van kan maken;
  • Wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) kunnen rechtstreeks en zonder onnodige inspanningen digitaal zaken doen met de overheid voor hun minderjarige kinderen en cliënten;
  • Nieuwe vormen van machtigen komen beschikbaar, zoals (in beginsel) een nabestaandenmachtiging.
 • Het programma bouwt voort op, en maakt zoveel mogelijk gebruik van, reeds bestaande voorzieningen, met name DigiD Machtigen, wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de Justitieketen (o.a. curateleregister) en basisregistraties (m.n. BRP).
 • De machtigingsvoorziening wordt stapsgewijs ontwikkeld en opgeleverd:
  • in 2018 en 2019: gebruiksvriendelijker maken huidig DigiD Machtigen als publieke machtigingsvoorziening
  • in 2018 en 2019: achtereenvolgens ontsluiten van registers voor curatele en beschermings­bewind (JenV) en kind-ouderrelaties (BRP)
  • in 2020: idem de registers voor mentor­schap, schuld­sanering en faillissement (JenV)
  • vanaf 2020: nieuwe vormen van machtigen zoals (in beginsel) nabestaanden­machtiging.

Baten

Baten

ECORYS heeft in opdracht van het Ministerie van BZK op 12 december 2018 een Maatschappelijke kosten-batenanalyse Machtigingsstelsel opgeleverd.

Zij concluderen hierin het volgende:

De maatschappelijke baten zijn in totaal groter dan de totale meerkosten. Het monetaire saldo van de baten en kosten over de gehele looptijd van 15 jaar is ongeveer 50 miljoen euro positief. Een gevoeligheidsanalyse laat zien dat de baten fors kunnen toenemen indien het digitale gebruik van bestaande digitale diensten verhoogd kan worden.

€3.33 mln

€0.00 mln