Rijks ICT-dashboard

Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)

Ank Bijleveld

Minister

Ank Bijleveld

Ministerie

Defensie

Organisatieonderdeel

Kustwacht

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project heeft de volgende opdracht:
1. Het verbeteren van de informatiepositie van de Kustwacht.
2. Verbeterde vastlegging van informatie zodat verantwoording kan worden afgelegd aan opdrachtgevers.
3. Realiseren van een operationele werkomgeving (IT en huisvesting) die 24/7 uitvoering van de taken faciliteert.
4. Het borgen van de dienstverlening door middel van afspraken met heldere taakverdeling tussen Kustwacht en dienstverlener (JIVC en toeleveranciers).
 

 

Baten

Baten

Het project zal het systeem “Maritiem operatiecentrum Kustwacht” opleveren dat in ieder geval tot en met 2031 in stand zal worden gehouden en worden doorontwikkeld, zodat het de bedrijfsvoering van de Kustwacht adequaat zal blijven ondersteunen. Het MOC omvat het geheel van huisvesting en IT-systemen dat door Defensie in stand wordt gehouden, dan wel door Defensie wordt geregisseerd.


De projectdoelstelling is vierledig:

  1. Het verbeteren van de informatiepositie bij de Kustwacht door het opleveren van een geautomatiseerde en geïntegreerde omgeving. Hiermee kan op basis van inwinsystemen, dataregisters en verkeersbeelden een gezamenlijk beeld worden opgebouwd van incidenten,  gecombineerde (gestapelde) aandachtvestigingen op scheepvaartverkeer en Noordzee gerelateerde onderwerpen, welke
    a. als basis dienen voor effectieve ondersteuning bij het uitvoeren van de opgedragen dienstverlenings-en handhavingstaken door het afwegen van prioriteiten en daaruit volgende eventueel gecoördineerde inzet van de verantwoordelijke diensten en partners.
    b. van belang kunnen zijn voor de nationale en collectieve veiligheid van Nederland en haar bondgenoten.
  2. Het registreren van de benodigde informatie teneinde verantwoording te kunnen afleggen aan de opdrachtgevers over de uitvoering van de taken, de inzet en besteding van de toegewezen middelen en beleidsevaluatie.
  3. Een operationele werkomgeving (huisvesting) waarin de informatiepositie  24/7 op basis van netcentrische samenwerking niveau 3 wordt gebruikt voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
  4. Een op elkaar afgestemde set afspraken tussen de Kustwacht, Defensie, in de rol van systeemintegrator en beheerder, en andere partners teneinde inzicht en overzicht te geven aan de opdrachtgevers van de Kustwacht in de meerjarenplannen van de IV/ICT-middelen en de functionele uitbreidingen/aanvulling.
     

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

Het jaar 2018 heeft voor het project MOC Kustwacht in teken gestaan van een drietal aandachtsgebieden. Als eerste heeft de StasDEF op 9 januari 2018 het bureau ICT-toetsing gevraagd om een advies op te stellen in relatie tot dit project. Dit advies is op 8 december 2018 opgeleverd en in de aanpak van het project worden als gevolg van dit BIT-advies aanvullende maatregelen genomen. Ten tweede zijn door het project maatregelen genomen om de continuïteit van de IT-infrastructuur te verbeteren en de applicaties geschikt te maken om deze te migreren naar het rekencentrum van Defensie. Als laatste zijn aanbestedingen gedaan en/of voorbereid ten behoeve van nieuw te verwerven systemen en applicaties. De werkzaamheden van deze drie aandachtsgebieden zijn in de afrondende fase terechtgekomen en de besluitvorming wordt nu voorbereid om in februari 2019 te starten met de fase ‘implementatie en migratie’. In deze fase zal de komende jaren in stappen de verschillende deelsystemen worden vervangen en gemoderniseerd, als ook worden er twee nieuwe gebouwen gerealiseerd op de Defensielocatie ‘de Nieuwe haven’, namelijk een hoofdgebouw en een ‘ uitwijk-, test- & trainingscentrum’ (UTT).

€0.00 mln

€0.00 mln