Rijks ICT-dashboard

Informatievoorziening van Morgen

Hugo de Jonge

Minister

Hugo de Jonge

Ministerie

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Organisatieonderdeel

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Beleidsterrein

Gezondheid en zorg

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project IV van Morgen heeft ten doel een werkend informatiesysteem (i.c. een zaaksysteem en een Document Management Systeem, DMS) op te leveren dat het primaire (toezichts)proces van IGJ ondersteunt. Het systeem dient de bestaande systemen te vervangen en dient te voldoen aan de vastgestelde eisen en wensen van de IGJ en moet aansluiten bij de architectuur van de IGJ. Tot het projectresultaat van IVvM behoort tevens het geheel van faciliteiten om leiding en eindgebruikers in staat te stellen het nieuwe zaaksysteem en DMS te gaan gebruiken.

Baten

Baten

De Business Case wijst uit dat de exploitatiekosten zullen stijgen.

De kwalitatieve baten zijn nog niet gekwantificeerd.

De kwalitatieve baten van de nieuwe informatievoorziening zijn:

  1. Biedt de medewerkers van de IGJ een goede ondersteuning bij hun taken:
  2. Verlicht de (administratieve) last van het toezichthoudende werk.
  3. Draagt bij aan optimalisatie van proactief toezicht.
  4. Borgt en ondersteunt veilig omgaan met gegevens.
  5. Draagt eraan bij dat sturings-, analyse- en verantwoordingsinformatie eenvoudiger en sneller beschikbaar is.
  6. Is flexibel, er zal slagvaardiger kunnen worden ingespeeld op benodigde (of gewenste) wijzigingen.
  7. Draagt bij aan uniforme werkwijze binnen IGJ en vormt ook het vehikel om de informatiestromen van IGZ, IJZ en LMZ te integreren na de fusie.
  8. Draagt bij aan de doelstellingen van de Compacte Rijksdienst (CDR). Eén van de projecten onder CRD is bundeling van de bestaande ICT-dienstverleners van het Rijk. De grotere Shared Service Centers die door de bundeling ontstaan, hebben elk een eigen aandachtgebied. DICTU richt zich op de dienstverlening aan Rijksinspecties en registerhoudende diensten. Om voornoemde reden hevelt de IGJ haar dienstverlening over naar DICTU. Voor IGJ geldt dat in de I-Strategie Rijk DICTU is aangewezen als rijksbrede ICT-dienstverlener van de inspectiediensten van het Rijk.

.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-05-03

Pakketselectie t.b.v. Proof of Concept

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-03-01

Project Start Architectuur IV van Morgen

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-03-01

Functional en Non-Functional Requirements IV van Morgen

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-06-29

Proof of Concept

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-07-29

Projectplan

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-07-29

Business Case

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-08-31

Implementatiestrategie

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-08-31

Conversiestrategie

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-11-18

Plan aanpak functionele inrichting baseline

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-01-31

Master testplan

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-03-29

Functionele inrichting baseline – processen Verzamelen en Selecteren

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-05-29

Functionele inrichting baseline – processen Interveniëren

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-05-30

Privacy impact analyse

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-09-01

Acceptatiecriteria In beheername IV van Morgen

 

 

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-09-19

Scope release 1

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-09

Kaderovereenkomst IGJ-Dictu

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-08

Plan van Aanpak IVvM 2018

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-02-06

Opleidingsplan

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-02-16

Plan van Aanpak Conversie

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-03-12

Product Route Kaart 2018 1.2

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-05-31

Opleidingssessies Waarom? organisatiebreed

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-06-04

Addendum conversiestrategie 1.0

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-06-04

Business Case 1.1

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-06-20

e-Learning module Wat? organisatiebreed

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-07-01

Draaiboek ingebruikname eerste fase 1.0

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-07-03

Risicoanalyse bedrijfskritische processen

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-08-24

Aanpak ondersteuning gebruikers tijdens ingebruikname

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-09-11

Aanpak evaluatie eerste fase

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-09-11

Terugvalscenario

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-10-23

Autorisatiemodel eerste fase 1.0

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-11-19

Proefconversies

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-11-19

Draaiboek ingebruikname eerste fase 2.0

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-11-20

High Level Design IGJ 2.0

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-11-26

Opleidingssessies voor gebruikers eerste fase

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-11-26

Ontwerpdocumentatie SPEC eerste fase

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-11-26

Specificatiedocumenten SPEC eerste fase

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-11-26

Vrijgave adviezen (leverancier, testmanager, business)

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-03

Ingebruikname eerste fase

€0.00 mln

€0.00 mln