Rijks ICT-dashboard

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Kajsa Ollongren

Minister

Kajsa Ollongren

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

Digitale overheid, Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Beleidsterrein

Digitale overheid, Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

18-01-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2019

Omschrijving

De Omgevingswet streeft vier verbeterdoelen na:
(1) Vergroten van de inzichtelijkheid en vermindering van de onderzoekslasten;
(2) bewerkstelligen van een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
(3) vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving en
(4) snellere en betere besluitvorming over projecten en vergunningen in de fysieke leefomgeving.
Voor de implementatie van de wet hebben de gezamenlijke overheden als doelstelling afgesproken dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de wet. Om dit te bereiken past iedereen zijn/haar handelen en werken aan (de bedoeling van) de wet aan met kennis en kunde van de wet in het algemeen en de 6 kerninstrumenten in het bijzonder, ondersteund door een digitaal stelsel. In het bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet van juli 2015 is afgesproken dat de invoering van dit digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het huidig dienstverleningsniveau zal zijn.

Het DSO wordt de komende jaren stap voor stap ontwikkeld in opdracht van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en in samenwerking met gebruikers. Het DSO zal aansluiten op de digitale dienstverlening zoals die bij vele honderden bevoegd gezag wordt (door) ontwikkeld. In de praktijk richt het DSO zich enerzijds op het publiceren en toegankelijk maken van relevante ruimtelijke informatie (wat mag er, wat kan er – DSO levert een gezamenlijk beeld van de situatie voor alle betrokkenen) en anderzijds op het digitaal ondersteunen van de interactie tussen initiatiefnemers en belanghebbenden met bevoegd gezagen en bevoegd gezagen onderling.

Het DSO staat daarmee niet op zichzelf, maar functioneert als de motor in het uitwisselen van ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het digitaal stelsel is niet één groot ICT-systeem, het is een geordend, verbonden en samenhangend geheel van wet- en regelgeving, afspraken en digitale voorzieningen, gegevens en bronnen, nodig om aan een ieder, initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen de informatie beschikbaar te stellen die zij willen raadplegen of nodig hebben voor processen zoals planvorming en uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving) onder de Omgevingswet.

Het DSO voldoet uiteraard aan de bestaande wetgeving zoals de archiefwet, de AWB en de wet Open Overheid. Het DSO zal aansluiten op bestaande en toekomstige generieke digitale overheidsvoorzieningen, zoals GDI, op informatie in bestaande gegevensbanken en basisregistraties, op interne processen bij bevoegd gezagen en op het proces voor publicatie van wet- en regelgeving.

Zie voor nadere informatie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Baten

Baten

De omgevingswet vereenvoudigt procedures en zorgt daardoor voor baten bij overheden, burgers en bedrijven. De stelselherziening zal daarnaast leiden tot maatschappelijke baten (eenvoudigere procedures, betere dienstverlening, een verdere stap richting digitale overheid 2024) en financiële baten in termen van besparingen; ook voor betrokken overheden. Het DSO ondersteunt dit.

€0.00 mln

€0.00 mln

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2016-05-24

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet VNG:

Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk perspectief.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-05-24

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet IPO:

Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit provinciaal perspectief.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-05-24

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Waterschappen:

Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit het waterschapsperspectief.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-12-13

Ketens, use cases, persona's/archetypen, interactie design en look&feel
1. Hoofdketenprocessen
2. Customer Journeys
3. User scenario’s en analyse requirements
4. Interaction Design en Look & Feel

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-02-21

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-06-27

Resultaten kwartaaldemonstratie

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-09-19

resultaten kwartaaldemonstratie

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-11-28

Resultaten UIVO-I

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-18

Resultaten kwartaaldemonstratie

€0.00 mln

€0.00 mln