Rijks ICT-dashboard

HARP

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

16-07-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 juli 2014 gefuseerd uit het voormalige Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, de directie Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen van deze fusiepartners in het programma HARP. Doel is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, één processtructuur in te richten die integraal wordt ondersteund met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Na afronding van het programma HARP beschikt het RVB over één integrale bedrijfsprocesstructuur. Deze structuur wordt ondersteund door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

Baten

Baten

Structurele daling beheer- en exploitatiekosten.

De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.

€1.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-07-01

Procesimplementatie Managen Vastgoed Portefeuille
Systeemimplementaties: vmDVD naar FileNet, KernRegistratie Vastgoed 1.0, GIS-viewer

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-01

Tweede tranche uitrol FileNet tbv vmRGD

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-01-01

Implementatie vmDVD van  SAP naar Oracle

€0.00 mln

€0.00 mln