Rijks ICT-dashboard

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

05-10-2015

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is het RWS meetnet met vaste meetpunten voor realtime monitoring van waterkwantiteit, -kwaliteit en meteo. In dit meetnet wordt op verschillende locaties in de rijkswateren waterstanden, afvoeren, zout, stroming, golven, watertemperatuur, wind gemeten ten behoeve van water- en scheepvaartverkeersmanagement.

Het huidige meetnet bevat veel componenten die (bijna) end-of-life zijn en vervangen dienen te worden. Bepaalde componenten zijn qua techniek verouderd, waardoor ze niet meer leverbaar zijn. Ook het beheer wordt steeds complexer en wijzigingen kunnen niet goed doorgevoerd worden. Met het project LMW2 wordt de meetnetinfrastructuur vernieuwd met als doel continuïteit van dienstverlening. Na implementatie van het nieuwe systeem moet de continuïteit, prestaties (snelheid en beschikbaarheid) en schaalbaarheid van het meetnet voor de komende 15 jaar geborgd zijn, en worden meetgegevens geleverd conform de afgesproken leveringseisen (vastgelegd in het programma van eisen).
Onderdelen van het project zijn:

  • vervanging van de lokale verwerkingseenheden (gateways) en de centrale verwerking- & opslag;
  • inrichten distributie laag naar interne & externe afnemers van LMW2
  • Onderzoek naar, en eventuele vervanging van sensoren

De overgang naar het nieuwe systeem moet gecontroleerd gaan, zodat er alleen beperkte/oplosbare verstoringen zijn van de dienstverlening en de kwaliteit van de meetgegevens geborgd is.

Omdat we te maken hebben met verschillende omstandigheden op de meetlocaties (op het land, op zee, beschikbaarheid van voeding en netwerk) zijn er verschillende varianten van meetpunten aanwezig. Dit maakt het een gedifferentieerd meetnet met veel unieke technische lokale situaties en een veelvoud aan betrokken beheer partijen en afnemers.

Baten

Baten

De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van werkprocessen binnen RWS. Dat zijn voor een deel missie kritieke processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van getijpoorten voor de grote zeehavens. En daarnaast processen zoals operationeel peilbeheer, nakomen internationale en regionale afspraken, bepalen hydraulische randvoorwaarden voor waterkeringen, en begeleiding scheepvaart.
De missiekritieke processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van het project LMW2 kan het meetnet die eisen ook de komende 15 jaar waarmaken. Na een eerste uitrol op een beperkt aantal meetlocaties in 2019 zullen de baten kwantitatief bepaald worden.

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln