Rijks ICT-dashboard

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Sander Dekker

Minister

Sander Dekker

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

DJI

Beleidsterrein

Openbare orde en veiligheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

01-07-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Politiek en bestuurlijk is de keuze gemaakt om op cel ICT-functies aan te bieden. Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het DJI-breed beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen (inclusief facturatie), internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel, bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld. 
 
In december 2018 is besloten om het huidige project ZBJ eind maart 2019 af te ronden en naar verwachting zal de decharge in Q2 2019 plaatsvinden. Bij overgang naar decharge wordt er een CIO-Oordeel opgesteld. Middels het project ZBJ is technisch het platform gerealiseerd, de infrastructuur aangelegd voor de pilots en zijn de noodzakelijke functionaliteiten opgeleverd. Op basis van de pilotervaringen en BIT-advies zal een besluitmoment plaatsvinden voor verdere uitrol. Daarna wordt een vervolg plan van aanpak opgesteld voor het separaat vervolgtraject voor de uitrol ZBJ.
 

Baten

Baten

De belangrijkste kwalitatieve baten die met de implementatie van ZBJ worden gerealiseerd, zijn toenemende zelfredzaamheid van justitiabelen en een verlaging van de administratieve lasten voor het personeel, waardoor meer tijd overblijft voor de eigenlijke taken, zoals bejegening. ZBJ biedt daarnaast een platform waarmee meerdere innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld die passen in de doelstellingen van DJI. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen op het gebied van e-Health en e-Learning. Implementatie van ZBJ is een randvoorwaarde voor verdere ontwikkelingen op dit gebied en biedt mogelijkheden voor toekomstige initiatieven.

€0.00 mln

€0.00 mln

Kwantitatieve baten:
Automatiseren en digitaliseren van processen
Vervangen van meerdere bestaande applicaties door één ZBJ
Besparingen op materiële kosten door fysieke boeken te vervangen door Ebooks
 

De baten uit dit project kunnen niet meer contant worden gemaakt aangezien er een relatie ligt met de ombuigingstaakstellingen uit het Masterplan. Uit dien hoofde zijn de budgetten meerjarig al gekort en moet o.a. door middel van dit project die besparingen zien te effectueren

€21.20 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

€0.00 mln

€0.00 mln