Rijks ICT-dashboard

Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

Directie Bedrijfsvoering (EZK/LNV)

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

11-11-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

22-01-2020

Omschrijving

Om te zorgen voor een toekomstgerichte informatiehuishouding is binnen EZK en LNV het programma “Informatiehuishouding van de toekomst” gestart. Het programma heeft de ambitie om te zorgen voor een optimale ondersteuning van het werkproces van de medewerkers van het kerndepartement van EZK en LNV. Dit wil zeggen dat alle documenten die nodig zijn voor een bepaald werkproces voor de medewerker op het juiste moment en in de juiste vorm beschikbaar zijn.
Werkprocessen worden geoptimaliseerd samen met de belanghebbenden van het proces. Dit leidt tot nieuwe werkafspraken, verbeteringen in de processtappen, standaardisatie van soortgelijke processen,  meetbaarheid van de voortgang binnen de processen, duidelijkheid over verantwoordelijkheden, verbetering van afhandeltijden en de vertaalslag hiervan naar het ondersteunende systeem.


Het betekent een grote verandering voor de medewerkers van EZK en LNV: van documentgericht werken naar procesgericht werken. Daarnaast is de behoefte binnen de beleidsontwikkeling om eenvoudig met stakeholders op dossiers samen te werken waarbij de bijbehorende documenten eenmalig opgeslagen worden.
 Het programma zal voor deze veranderingen een werkwijze en structuur ontwikkelen en de verandering  ondersteunen door de organisaties te betrekken bij  de optimalisatie van de processen. Het werkproces zal bepalend zijn voor de inrichting van het systeem in plaats van dat de processen ingepast worden in het aangeboden systeem.

Het huidige DMS, DoMuS, kan deze ambities niet ondersteunen en dient daarom vervangen te worden door een systeem die toekomstvast is voor de veranderingen ten aanzien van de informatiehuishouding.

Baten

Baten

Kwalitatief: hogere medewerkerstevredenheid, minder impact vanuit audits, duurzame oplossing met ruimte voor doorontwikkeling

€0.00 mln

€0.00 mln

Kwantitatief: efficientere procesgang, ondersteuning beleidsproces (samenwerken), integrale Zoek&Vind functionaliteit, automatische archivering, eenvoudiger beheer
Opmerking: De uren komen niet vrij, maar gingen nu ten koste van primaire taken.

€0.00 mln

€0.00 mln