Rijks ICT-dashboard

Nieuw rekencentrum CBS

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

09-05-2019

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Omschrijving

Aanleiding:Het CBS is voor het maken van haar statistieken in hoge mate afhankelijk van informatietechnologie. Het is voor een juiste en tijdige uitoefening van haar taak daarom van groot belang dat de kwaliteit en continuïteit van de IT-systemen gegarandeerd blijven. Eind 2016 was een groot deel van de bestaande rekencentruminfrastructuur van het CBS technologisch en economisch afgeschreven. Een risicoanalyse die door Gartner in opdracht van het CBS is uitgevoerd, geeft aan dat het CBS medio 2019 – zonder dat het gepaste actie onderneemt – grotere risico’s loopt ten aanzien van de bedrijfscontinuïteit. Om deze risico’s weg te nemen, is op 1 januari 2019 het project ‘Nieuw Rekencentrum CBS’ gestart.  Dit project heeft als doel het huidige rekencentrum te vernieuwen en verregaand te automatiseren. Het vernieuwen van het rekencentrum omvat het vervangen van de huidige, verouderde hardware door courante hardware en het daar bovenop implementeren van nieuwe automatiserings-software.

Baten

Baten

Borgen van de bedrijfscontinuïteit

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Efficiency winst

€4.00 mln

€0.00 mln