Rijks ICT-dashboard

UBO-Register

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Generale Thesaurie

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-08-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Op grond van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is opstellen van een UBO-register verplicht voor alle Europese lidstaten. Het UBO-register heeft als doel bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner oftewel de ‘uiteindelijk belanghebbende’ van een vennootschap of andere juridische entiteit.

Het UBO programma implementeert - in opdracht van het ministerie van Financien - het UBO-register en overige benodigde componenten binnen de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een programma van eisen.

Baten

Baten

De realisatie van het UBO-register betreft een wettelijke verplichting met een minimaal op te leveren product welke op een vaste datum gereed moet zijn. Na realisatie van het UBO-register voldoet de Nederlandse overheid aan Europese wettelijke verplichtingen om een UBO-register in werking te hebben en stelt het de maatschappij in staat om informatie over Nederlandse UBO's op te vragen, onder andere om te kunnen voldoen aan een verplichting in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

€0.00 mln

€0.00 mln