Rijks ICT-dashboard

A16 Rotterdam

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

14-11-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het Kleinpolderplein en het Terbregseplein zijn zwaar belast. Deze rijkswegdelen voldoen niet aan de streefwaarden voor de basiskwaliteit voor betrouwbare en acceptabele reistijden, zoals vermeld in de Nota Mobiliteit (april 2006). De betreffende wegvakken staan hoog in de file top 50. De zware belasting van de wegen heeft bovendien gevolgen voor de leefomgeving in dit gebied en voor de doorstroming op het onderliggende wegennetwerk. De verkeersveiligheid is geen knelpunt, omdat deze binnen de streefwaarden voor autosnelwegen blijft.

Uit de Trajectnota/MER blijkt, dat de A16 Rotterdam de verkeersknelpunten op de A13 en A20 verlicht, belangrijke delen van het onderliggend wegennet ontlast en een bijdrage levert aan verbetering van de leefbaarheid rond de A13 en de A20. Bovendien maakt de A16 Rotterdam het wegennet robuuster, doordat sprake is van een alternatief voor de route A13-A20.

Het hoofddoel van het project A16 Rotterdam luidt:

Het tot stand brengen van een realistische oplossing die de gesignaleerde problemen op het gebied van de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid op de A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein – alsmede op het onderliggend wegennet – wegneemt, dan wel verkleint.

Tracébesluit A16 Rotterdam onherroepelijk: 2 augustus 2017.

Aanbesteding: gunning op 8 maart 2018 aan de combinatie De Groene Boog (contractclose: 9 mei 2018; financial close: 6 juni 2018).

De mijlpaal ‘openstelling’: Q1 2024.

Taakstellend budget: € 985,0 mln. (prijspeil 2017).

*bronnen: scopeformulier 07-09-2017; projectplan 19-04-2018

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln