Rijks ICT-dashboard

Digi-AT

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Organisatieonderdeel

Agentschap Telecom

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-03-2019

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-06-2019

Omschrijving

Het programma DiGi AT zorgt voor een moderniseringsslag en vernieuwing op het ICT landschap. Het programma geeft invulling aan de doelstelling om een klantgerichte, efficiënte, digitale en transparante organisatie te zijn.  In het programma worden primaire processen van AT gedigitaliseerd tbv de klant(interactie) en de afhandeling door medewerkers.

Na afronding van het programma DiGi AT is voor burgers en bedrijven beschikbaar dat:
o diensten van AT  (informatie, verzoeken, aanvragen) digitaal afgenomen kunnen worden. Digitale documenten kunnen worden verwerkt en afgehandeld.
o berichten mbt het verlenen van de diensten digitaal verstuurt kunnen worden via een digitaal dienstenportaal ‘mijn AT’
o inzicht wordt gegeven in de status van diensten en de voortgang van aanvragen
o (een deel van) de eigen gegevens voor burgers en bedrijven digitaal kan worden gewijzigd via het dienstenportaal ‘mijn AT’
o inzicht wordt gegeven in betrokkenheid bij inspecties

Na afronding is het volgende voor medewerkers van AT beschikbaar:
o ondersteuning door een werkstroomoplossing (zaakgericht werken)
o inzicht in integraal klantbeeld / digitaal klantdossier
o sturing op doorlooptijd, bewerkingstijd en percentage  ‘één keer goed’

Het programma DIGI AT resulteert in het beschikbaar komen van documenten en berichten in MijnAT.

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.

Baten

Baten

Besparing op de totale kosten van beheer (vervanging oude applicaties vs kosten nieuwe applicaties)

€0.20 mln

€0.00 mln

Besparing op de inzet van FTE's (6,5 FTE vanaf 2020)

€0.51 mln

€0.00 mln

Overige kwalitatieve en kwantitatieve baten worden inzichtelijk gemaakt per deelproject (BuCa per deelproject)

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-12-31

Per peildatum is een eerste pilot uitgevoerd voor een tweetal klantgroepen van Agentschap Telecom. Deze klanten kunnen registraties van radiozendamateurs en maritieme meldingen vastleggen via een MijnAT portal. Kostenvoordelen zijn nog niet gerealiseerd. In Q2-2019 wordt middels Benefit Review Plan vastgesteld of de verwachte benefits al gerealiseerd zijn

€0.00 mln

€0.00 mln

2019-03-31

Per peildatum is een tweede pilot uitgevoerd waardoor digitale documenten van klanten van Agentschap Telecom kunnen worden verwerkt en waarbij tevens een digitaal archief wordt aangelegd van nieuwe zaken. Een beperkte besparing wordt doorgevoerd per 1 april 2019. In Q2-2019 wordt middels een Benefit Review Plan vastgesteld of de verwachte benefits al gerealiseerd zijn

€0.12 mln

€0.00 mln

2019-06-30

De resterende besparing zijn opgenomen in de agentschapsbegroting 2020 en zullen via het Benefit Review Plan worden gemonitoord.

€0.00 mln

€0.00 mln