Rijks ICT-dashboard

ICT werkplekdienstverlening OCW

Ingrid Engelshoven

Minister

Ingrid Engelshoven

Ministerie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsterrein

Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

26-02-2018

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

03-10-2019

Omschrijving

De ICT Werkplekvoorziening OCW is op dit moment nog uitbesteed aan ATOS. Na afstemming met de CIO-Rijk en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is besloten de ICT-werkplekdienstverlening voor OCW tijdelijk onder te brengen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO; insourcing). Dit besluit waarborgt voor OCW de continuïteit en stabiliteit van de werkplekdienstverlening. De uitvoering van dit besluit valt onder "plateau 1" van het programma ICT Werkplekdienstverlening OCW.  Onderdeel van dit plateau betreft ook het rationaliseren van het applicatielandschap van OCW. Dit middels het deelprogramma WBA (i.c. het verminderen van de complexiteit, het minimaliseren van de afhankelijkheid tusen applicaties en de ICT Werkplek en daarmee ook het vereenvoudigen van het beheer). Een volgende stap ("plateau 2") betreft het borgen van de functionele en de technische continuïteit, door vernieuwing van de ICT Werkplek; vooral de migratie van Windows 7 naar Windows 10, de migratie van Office 2010 naar Office 2016 en de ontkoppeling van applicaties van het operating system en de Office omgeving. In de door te voeren vernieuwingen worden de functionele eisen vanuit de IDWOR kaders zoveel mogelijk meegenomen. Als laatste stap ("plateau 3") volgt de integratie van de twee ICT-Werkplek varianten (de DUO variant en de OCW variant) naar één OCW-brede werkplekvoorziening en één ICT-dienstverlening binnen OCW, met gelijke functionaliteit en SLA.  Als sluitstuk volgt daarop de doorontwikkeling (transitie) van de ICT Werkplek OCW naar een rijksbrede werkplekvoorziening van een SSO - Rijk.

Baten

Baten

Plateau 1: Continiteit en stabiliteit werkplekvoorziening

Plateau 1: Borgen rechtmatigheid (contract met huidige leverancier Atos is verlopen; de dienstverlening door Atos is onrechtmatig)

Plateau 1: Gerationaliseerd applicatielandschap als randvoorwaarde voor doorontwikkeling werkplek

Plateau 2: Gemoderniseerde ICT-Werkplek (W10; Office 2016)

Plateau 2: Ontkoppelde applicaties van operatingsystem en office omgeving

Plateau 2: Voldoen aan de rijksbrede aansluitvoorwaarden (IDWOR)

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

Kwalitatief

€0.00 mln

€0.00 mln