Rijks ICT-dashboard

RWS Contentmanagement

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-06-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het programma RWS-Content Management (RCM) had als doel de documenthuishouding van RWS en de kennisdeling binnen RWS te optimaliseren. Kern van het digitaal platform (RCM) vormde het Document Management Systeem (DMS) dat voor RWS operationeel zou worden gemaakt met behulp van SharePoint.

Het programma is per 17 december 2018 beëindigd en de projectorganisatie is décharge verleend.

Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de bevindingen van de Gateway Review die in november 2018 is uitgevoerd op verzoek van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. De bevindingen doen een uitspraak over de vraag of de doelen die de organisatie beoogt met RCM wel worden gerealiseerd. De aanbeveling van de Gateway Review was om het huidige programma RCM te beëindigen en een nieuwe start te maken.

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-12-31

Documenten CIV gescand en geanalyseerd en resultaten geleverd

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Verdiepende risicosessies met alle organisatieonderdelen
- PvA risicomanagement goedgekeurd in stuurgroep
- Presentatie teruggekoppeld aan organisatie
- Resultaten gedeeld met stuurgroep en opdrachtgeversraad

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

DMS voor Project Nieuwe Sluis Terneuzen (NST)
- Requirements sessie NST project en RCM programma.
- Oplevering PvA DMS NST
- Oplevering DMS aan NST gebruikers en opdrachtgever conform plan bevestigd door stuurgroep NST

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-31

Proeftuin is gereed

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-11-15

ControlPoint is geinstalleerd (klaar om documenten te scannen en analyseren)

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-17

Het programma is per 17 december 2018 beëindigd en de projectorganisatie is décharge verleend.

€0.00 mln

€0.00 mln