Rijks ICT-dashboard

TransVIR2RVO

Carola Schouten

Minister

Carola Schouten

Ministerie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Organisatieonderdeel

RVO.nl

Beleidsterrein

Landbouw en veeteelt

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

14-07-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

30-06-2019

Omschrijving

• Het bereiken van een grotere integratie van VIR dienstverlening met andere RVO diensten om zodoende een grotere efficiëntie te bereiken;
• Als betrouwbare uitvoeringspartner borgen dat de rechtmatigheidstoets aangaande de uitvoering van de visserijregelingen onomstotelijk aangetoond kan worden. Dit impliceert bijvoorbeeld dat alle procesberekeningen verifieerbaar zijn en binnen het informatiesysteem worden uitgevoerd en de aanwezigheid van een gesloten dataketen.
• De innovatie ambitie wordt gerealiseerd door het leveren van de toekomst vaste informatie-architectuur in lijn met de RVO-architectuur. Dit krijgt concreet vorm door vernieuwing van de informatievoorziening (IV) en standaardisatie van de input (onder meer aanvragen) en geautomatiseerde verwerking daarvan. 

Onderstroom Realisatie:
Dictu geeft aan dat het softwareplatform waarop VIRIS3 gebouwd is (Oracle Designer en Oracle Forms) zich in een zogenaamde End of Life (EoL) fase bevindt, waardoor grootschalige aanpassingen aan VIRIS3 te vermijden en deze aanpassingen meteen te verrichten in  gemigreerde deelgebieden/onderdelen/modules van VIRIS3 op een ander softwareplatform dat meer toekomst heeft. Dit conform de RVO-architectuur. Dit project heeft als scope de VIRIS3 functionaliteit gebouwd in of met Oracle Forms, Oracle Designer en Oracle Reports.

De volgende resultaten zullen binnen het project worden gerealiseerd:
- Een systeemontwikkelmethode die werkt zonder het gebruik van Oracle Designer en een migratieplan, onder de randvoorwaarden van het minimaliseren van desinvesteringen en waarbij het gebruik van VIRIS3 minimale hinder ondervindt.
- Oplossingen voor alle niet individuele Oracle Forms gerichte functionaliteit zoals autorisatiebeheer en Headstart vervanging voor o.a. foutafhandeling en business rules.
- Alle Oracle Forms zijn gemigreerd naar APEX, gedocumenteerd, getest, goed werkend in productie en beheer
- Uit gefaseerde Oracle Designer dat voor ontwerp gedeelte vervangen wordt door Enterprise Architect.

FLEET:
Met dit project  worden  de andere functionaliteiten van de Europese Implementation Guide verder geïmplementeerd, zoals het delen van gegevens over de NL vissersvloot met de commissie en andere lidstaten

Er zijn verschillende niveaus in kwaliteit waarmee de informatie kan worden uitgewisseld. We willen ook de kwaliteit van het berichtenverkeer verbeteren tot een niveau waarop het voor langere tijd acceptabel is.

De volgende resultaten zullen binnen het project gerealiseerd worden volgens de Implementation Guide:
- Implementatie van de submission-VesselCoreData
- Implementatie van de submission-VesselExternalData
- Implementatie van de Snapshot (zowel full als limited)
- Implementatie van Query functionaliteit

Gestart februari 2019

Quotummanagement:
Er worden belangrijke onderdelen van het systeem VIRIS3 verbeterd. Dit project richt zich op verschillende onderdelen, zoals het verdelen, sluiten en ruilen van het quotum en de registratie en administratie hiervan. Ook moet de benutting van een quotum geautomatiseerd kunnen worden bepaald en het inlezen van externe informatie in VIRIS3 wordt eveneens geautomatiseerd.

De volgende resultaten zullen binnen het project worden gerealiseerd:
- FIDES & Onderhouden visbestanden
- Registreren en beheren TAC & Quota
- Quotumverdeling
- Sluitingen
- Transactiemechanisme/traceerbaarheid
- Quotumruil
- Effortbeheer
- Quotumbenutting (en rapportage)

Gestart mei 2018

Contingenten:
Dit project levert een belangrijke bijdrage in het verzamelen, beheren, valideren, analyseren en uitwisselen van gegevens over de visserij. Ook bij dit project worden onderdelen van het systeem VIRIS3 verbeterd, zoals het beheren van contingenten, het behandelen van een aanvraag hiervoor en het bewaken van de benutting. Ook doen we verbeteringen om rapporten en overzichten over contingenten te publiceren.

De volgende resultaten zullen binnen het project worden gerealiseerd:
- Verdelen quotumverdelingen
- In beheer geven Contingenten
- Behandelen aanvraag Contingent
- Bewaken benutting
- Publiceren GrasVIRIS / genereren rapportages en overzichten
- Omzetten reports en schermen

Gestart maart 2018

VERS (afgerond)
 Doel van het project ‘Vernieuwing ERS’ is het volgens de UN/CEFACT standaard FLUX laten verlopen van berichtenverkeer rond registratie van visserij-activiteiten. Dit overeenkomstig de gestelde EU-eisen, die per 1 november 2017 van kracht zullen zijn. Dat geldt dan voor bijvoorbeeld de logboekgegevens en de VMS(positie)gegevens. Daarnaast wordt de visserijregistratieketen verder geoptimaliseerd door digitale inwinkanalen aan te bieden, waarmee bijvoorbeeld de logboeksoftware aan boord niet meer nodig is. Inzet is dat schippers direct digitaal (via internet) hun vangstopgave kunnen doen. Ook andere optimalisatieslagen worden in dit traject meegenomen. De resultaten van dit project worden in beheer genomen bij RVO.nl.

Onderstroom Vooronderzoek:

Dit project omvat het vooronderzoek met betrekking tot de migratie van VIRIS3. Het gaat dan om alle VIRIS3 systeemonderdelen die met Oracle Designer, Oracle Forms en Oracle Reports gebouwd zijn. Dit inclusief de Oracle code die in de database verwerk


1. Aanleiding voor dit vooronderzoek is dat het programma (TransVIR2RVO) waar dit project onder valt de doelstelling kent de beheerlasten van VIR te laten dalen door onder andere met VIRIS3 nog meer aan te gaan sluiten op en daarmee gebruik te gaan maken van generieke ICT-voorzieningen van RVO.nl en van de EU. Tevens valt onder de scope van dit specifieke project Onderstroom de optimalisatie van het fundament van VIRIS3 (het datamodel van VIRIS3 en alle bijbehorende functionaliteit die daarmee geraakt wordt in schermen, rapporten etc.) om de beheerlasten van VIRIS3 te verlagen.
2. Daarnaast is een andere aanleiding voor dit vooronderzoek het feit dat met name Oracle Designer en Oracle Reports uit gefaseerd zullen moeten worden omdat de ondersteuning hierop stopt of reeds is gestopt.

Het vooronderzoek dat dit project oplevert moet goed genoeg zijn om een goed en gedegen projectplan te kunnen schrijven voor de realisatie en implementatie van de daadwerkelijke migratie van VIRIS3 naar benoemde andere software platforms. Dit laatste is echter niet de scope van dit project.
In dit project worden de volgende deelproducten opgeleverd (conform de activiteiten en deliverables in de goedgekeurde EFMZV aanvraag voor dit vooronderzoek):
- Vooronderzoek met betrekking tot de datamodel optimalisatie VIRIS3 en migratie van VIRIS3 naar een ander softwareplatform, inclusief de verdere inbedding/integratie van VIRIS3 in het generieke RVO.nl applicatielandschap en/of van de EU.
- Business case voor de gekozen oplossing.
- Migratieplan waarin beschreven staat hoe de migratie naar andere gekozen software tooling plaats kan vinden.
- Projectplan voor de uitvoering van de fundamentele datamodel optimalisatie VIRIS3 (met bijbehorende functionaliteit) en voor een migratie software tooling project.

Vooronderzoek vangstregistratie:
Dit project heeft als doel inzicht te krijgen in de status quo van de over te dragen taken en systemen en daarbij de financiële en organisatorische consequenties van de overgang in beeld te krijgen. Doel is ook om de overall “cost of ownership” van de huidige situatie verdeeld over twee organisaties (NVWA en RVO-VIR) in beeld te brengen en te vergelijken met de beoogde, voor te stellen nieuwe situatie. Om deze business case positief te krijgen voor nadere besluitvorming zullen naast de eenmalige investeringskosten voor de overgang en consolidatie/integratie ook de structurele besparingen terugkerend per jaar worden begroot om de terugverdientijd in beeld te brengen.

Bovenstroom:
De doelstelling van het project is tweeledig:
• Voer, binnen het beschikbare budget en met de door de senior user mede vastgestelde prioriteit, binnen de kaders van de hiervoor verstrekte subsidie en passend in de ontwikkelingen van het bovenliggende programma, de door de gebruikers organisatie gevraagde wijzigingen in de applicatie VIRIS3 door, waardoor in de ogen van de gebruikers VIRIS3 beter bij de gebruikerswensen aansluit en daarmee de werkprocessen van de gebruikersorganisatie beter ondersteunt.
• Coördineer gedurende het project de uitvoering van alle functionele aanpassingen aan VIRIS3 waardoor ondanks een groot aantal wijzigingen aan VIRIS3 vanuit diverse projecten dit efficiënt maar vooral beheersbaar uitgevoerd wordt. De initiatie en prioritering van deze VIRIS3 aanpassingen is een programma activiteit.  

Binnen de scope van dit project vallen:
• Alle functionele releasematige aanpassingen aan VIRIS3 binnen de vastgestelde begroting
• Zowel voor de gebruikers zichtbare aanpassingen en verbeteringen als verbeteringen “onder water”/ in de database die toekomstige aanpassingen beheer vergemakkelijken.
• Verzorgen van een efficiënt proces van het aanpassen van VIRIS3 in een speelveld waarin meerdere projecten binnen het programma TransVIR2RVO aanpassingen moeten uitvoeren op VIRIS3
• Voor een concreter beeld van de te realiseren  stukken functionaliteit of releases is in hoofdstuk 10 het huidige overzicht van de backlog oftewel het op te pakken werk opgenomen.

Niet in scope van dit project valt:
• De activiteiten van het project Onderstroom zijn vanuit Risico-management in een apart project belegd.
• Out of scope zijn alle activiteiten die niet onderdeel van de vastgestelde backlog (zie bijlage) uitmaken.
• De Implementatie consultant wordt betaald door het project maar staat onder aansturing van een Transitiemanager. Sinds mei 2017 is er tussen de lijn en het programma een transitiemanager aangesteld die naast de aansturing van de implementatieconsultant onder andere ook verantwoordelijk is voor de aansturing van functioneel beheer.

Project WFM
Het project WFM heeft als doel om VIR te laten aansluiten op de ICT systemen van RVO.nl, zoals de digitale verwerking van poststukken en het documentmanagementsysteem. Ook worden de digitale aanvraagformulieren voor de visserijsector aangepast zodat deze werken op het systeem van mijn.rvo.nl.

Start februari 2018

Project Geometrieën
RVO.nl gebruikt standaard applicaties om bijvoorbeeld percelen te registreren. Met het project Geometrieën wil VIR ook gebruik maken van deze applicaties. Er moeten extra geo-functionaliteiten komen. Ook wordt met dit project achterstallig onderhoud weggewerkt.

Start april 2018

Baten

Baten

Goede voorbereiding op de uitvoeringsfase van het Onderstroom project (Onderstroom Realisatie)

€0.00 mln

€0.00 mln

Alternatief Digipoort

€0.00 mln

€0.00 mln

ERS en VIRIS2+ gesaneerd

€0.00 mln

€0.00 mln

Lagere personeelslasten

€0.00 mln

€0.00 mln

In staat blijven de regeling geautomatiseerd uit te voeren

€0.00 mln

€0.00 mln

Minder complexe uitvoering

€0.00 mln

€0.00 mln

Voldoen aan Nederlandse en Europese regelgeving

€0.00 mln

€0.00 mln

Veegrelease, VIRIS3_INFO NVWA, IJsselmeer3, IJsselmeer3 nalevering, MDR over FLUX 1 en 2, Beheer aanlandplicht, Beheer de-minimis, Signaallijst TQCUVD001R, Hulpfuncties, Uitvaarverbod - schermen, Tabel Vangstinformatie, Vangstinformatie, IW-views, Quota Boven 1, Quota Boven 2 , FDI, raadplegen vangstrechten

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

Memo ambitieniveaus DDV  Overzicht ICT voorzieningen in de SOLL situatie en Verkenning ICT analyse en Memo I Raad Proof of Concept m.b.v. E formulier Registreren Vissersvaartuig en E Docs Requirement analyse Domus - E Docs Analyse migratie, conversie documenten en metadata E Docs Analyse eisen en wensen WFM vanuit werkprocessen RVO VIR

€0.00 mln

€0.00 mln

Geschreven testplan en Opgeleverde webserices en gemigreerde rapporten

€0.00 mln

€0.00 mln

Afgeronde programma start architectuur en uitgevoerde report pilot

€0.00 mln

€0.00 mln

Procesontwerp VIR: Blauwdruk

€0.00 mln

€0.00 mln

Verschillende softwarereleases (VERS, Findos, Onderstroom)

€0.00 mln

€0.00 mln