Rijks ICT-dashboard

Programma eIDAS

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

DGOO-DIO

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De eIDAS-verordening is op 29 september 2018 succesvol geïmplementeerd. EU burgers met een door de Europese Commissie genotificeerd eID middel kunnen inloggen bij overheidsdiensten, waarbij ook met DigiD niveau substantieel of hoog of met eHerkenning ingelogd kan worden. De concept Memorie van Toelichting bij de eIDAS-uitvoeringswet geeft aan dat het eIDAS-koppelpunt wordt aangesloten op nationale infrastructuren elektronische identiteiten, zoals het Idensys/eHerkennings-stelsel.
Voor een complete afwikkeling van binnenkomende buitenlandse identiteiten en aansluiting met de vereisten in de wet DO, is het wenselijk dat een BSN wordt uitgereikt aan diensten die hiermee werken. Op deze manier kan het internationale berichtenverkeer via een al bestaande beveiligde verbinding plaatsvinden en worden onnodige inspanningen en kosten bij openbare instanties zoveel mogelijk vermeden. Hiertoe is een aantal voorzieningen gebouwd en geimplementeerd en nu in beheer.

Per september 2018 zijn daarom de volgende doelstellingen behaald om eIDAS te implementeren.
a. Het eIDAS knooppunt, de berichtendienst, de verbindingen met de makelaars zijn opgeleverd. Overheden betalen zelf voor de standaardverbinding.

b. Het BRP-koppelpunt is in novemeber 2018 opgeleverd. Dit BRP-koppelpunt zorgt ervoor dat binnenkomende elektronische identiteiten gematcht kunnen worden met een bestaand BSN. Het BRP-koppelpunt wordt beheerd door RvIG. Hiermee wordt voorkomen dat dienstverleners zelf de identiteiten aan een BSN moeten matchen, dit bespaart hen het ontwikkelen en beheren van een eigen voorziening daartoe.

c. Nederland is succesvol gekoppeld aan genotificeerde eID-middelen: Na Duitsland zijn ook Estland, Spanje en België gekoppeld. Voor de zomer 2019 volgen ook Kroatië, Italië, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg.

De geschatte kosten komen vanaf 2017 boven de 5 miljoen euro.

Baten

Baten

Het inloggen van een niet-ingezetene gebeurt nu veelal met papier en komt neer op 45€ per inlog. Het digitale proces moet momenteel derhalve stoppen bij de aanmelding. De buitenlandse gebruiker moet vervolgens een DigiD aanvragen, als de dienst elektronisch afgenomen dient te worden. Het matchen van een BSN gebeurt nu handmatig.
• De baten zijn dat overheden kunnen vertrouwen op de buitenlandse elektronische identiteit. Deze heeft een redelijk zwaar aanmeldingsproces doorlopen en hieraan kan een substantiële of
hoge mate van betrouwbaarheid aan ontleend worden.
• Een eerste inschatting (voorlopige cijfers RvIG) is dat er jaarlijks ongeveer 1 miljoen inlogs kunnen zijn door buitenlandse gebruikers uit de EU. Een kwantitatieve schatting is echter niet met zekerheid te maken.
• in 2018 hebben Duitsland, Italie, Spanje, Portugal, Kroatie, Luxemburg, Belgie, Estland en het Verenigd Koninkrijk een nationale elektronische identiteit aangemeld bij de Europese Commissie. Deze landen worden gefaseerd op Nederland aangesloten. In Q1 2019 was dat gereed voor Duitsland, Estland, België en Spanje.
• Duitsland heeft als eerste de notificatie van hun 'neuer Personalsausweis' succesvol afgerond. Een kleine groep gebruikers van nationale elektronische diensten zal naar verwachting uit Duitsland afkomstig zijn.

• Landen die nu reeds een middel hebben genotificeerd, denken na over het notificeren van andere in gebruik zijnde middelen. Zo gaat Belgie ITSME de tweede helft van 2019 notificeren en is Italie gestart met het notificeren van een nieuw middel.
Tot dusverre is de ervaring dat het openstellen van een dienst voor niet-nationale gebruikers (zoals RVO en CJIB) tot gevolg heeft dat deze groep massaal een apart login en password inruilt voor hun eigen vertrouwde nationale elektronische identiteit.
• Met het operationeel komen van het BRP-koppelpunt verloopt de matching van de binnengekomen identiteitsgegeven aan een BSN in de meeste gevallen automatisch.
 

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln

€0.00 mln