Rijks ICT-dashboard

A24 Blankenburgverbinding

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

12-05-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Uit de verkenning Rotterdam Vooruit is gebleken dat in de nabije toekomst de doorstroming op de Ruit van Rotterdam niet meer voldoet aan de streefwaarden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De doorstroming van de Beneluxtunnel, de robuuste bereikbaarheid van haven en greenport Westland en het functioneren van de A4-corridor zijn dan concrete knelpunten.

Oplossing
Er wordt een Nieuwe Westelijke Oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel gerealiseerd: de Blankenburgverbinding, op basis van variant Krabbeplas-West. Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Dit betekent dat uitbetaling plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van de de verbinding, niet op basis van de realisatiekosten. 

In het Tracébesluit (TB) is deze variant als volgt uitgewerkt:
• een verbinding van de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam;
• een verbreding van de A20 tussen knooppunt Blankenburgverbinding en knooppunt Kethelplein;
• een tunnel voor het wegvak tussen het spoor en de Zuidbuurt;
• een gedeeltelijke bekostiging van de Blankenburgverbinding met tol voor alle verkeer.

Parallel aan het realiseren van het TB zal de regio het kwaliteitsprogramma dat de regiopartijen hebben opgesteld verder uitwerken en realiseren. Dit programma bevat voorstellen voor projecten op het gebied van natuur, recreatie en leefbaarheid.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling
Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. Daarmee draagt de realisatie van dit project bij aan economische activiteiten in de regio.

Planning
• 2016: Tracébesluit
• 2017: start realisatie (contract close)
• 2022-2024: openstelling

Budget
Het taakstellend budget bedraagt € 1.116 mln. Hiervan wordt € 320 mln door tol opgebracht en dit is inclusief maatregel Kaderrichtlijn Water (€ 1 mln). Om de tolheffing mogelijk te maken, is gelijktijdig met het TB een tolbesluit genomen.

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln