Rijks ICT-dashboard

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Eric Wiebes

Minister

Eric Wiebes

Ministerie

Economische Zaken en Klimaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

05-04-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

12-07-2019

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Omschrijving

Het project MIVSP heeft als primaire doel om tegen zo economisch voordelige condities de aanschaf, plaatsing en exploitatie  van verschillende sensoren, die benodigd zijn voor de exploitatie en veiligheid van de omliggende windparken, te verzorgen op de platforms van  TenneT voor de Nederlandse kust.
Wat betreft de te installeren sensoren moet worden gedacht aan nautische systemen zoals radars, AIS en VHF, maar ook aan meteorologische systemen zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters en ecologische monitoring. Daarnaast kunnen ook andere typen sensoren worden geplaatst.

Er is geen ICT Markttoets uitgevoerd, omdat er voor al de sensoren binnen RWS veel ervaring is met de inkoop, installatie en beheren van deze sensoren. Hiermee is veelal de markt bekend. Voor specifieke (nieuwe) zaken/sensoren is weldegelijk een marktanalyse uitgevoerd (zoals het vogeldetectiesysteem).  

Baten

Baten

Windenergie op zee wordt door deze shared service goedkoper, omdat anders alle betrokken, meestal overheid gefinancierde, organisaties hun eigen informatievoorziening moeten organiseren.

€0.00 mln

€0.00 mln

Alle data wordt in naleving van de Wet hergebruik van overheidsinformatie voor iedereen openbaar gemaakt. Daarmee kan onderzoek en innovatie over het gebruik van de Noordzee verder worden gestimuleerd.
 

€0.00 mln

€0.00 mln

Kennis en ervaring die op het eerste windenergiegebied met MIVSP wordt opgedaan wordt door Rijkswaterstaat meegenomen naar de opvolgende gebieden met mogelijk andere exploitanten.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-12-31

Aanbesteding Ecologische sensoren succesvol afgerond

Aanbesteding Hydro- en Meteo sensoren succesvol afgerond
Overeenkomst met KNMI betreffende Meteo systemen

Inrichten van het Offshore Expertise Centrum (OEC) dat naast een testlocatie voor bij MIVSP betrokken organisaties ook plaats biedt aan (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstituten en (semi)overheids instanties die hun focus hebben op offshore innovaties en vernieuwingen.

Aanbesteding twee nautische radars succesvol afgerond. Defintieve gunning is eind december afgerond: het defintieve bedrag is daarom nog niet meegenomen in deze opgave.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

In 2018 zijn voor het eerste (van vijf) platform de testen uitgevoerd en is de apparatuur aangeleverd aan de werf voor inbouw voordat in 2019 het platform offshore gaat. Voorbereidingen van de volgende twee platformen zijn begonnen 

€0.00 mln

€0.00 mln

2019-09-05

Het eerste platform BSA is operationeel per 1 september

€0.00 mln

€0.00 mln