Rijks ICT-dashboard

MijnOverheid voor Ondernemers

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Organisatieonderdeel

DGOO/DIO

Beleidsterrein

Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-12-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De stand van zaken per eind 2018 wordt hierna toegelicht. In de eerste helft van 2019 zal een praktijktest worden uitgevoerd bij een groep ondernemers. Medio 2019 kan besluitvorming plaatsvinden over de wijze van implementatie en kan het programma worden afgerond.

MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) is een publiek samenwerkingsverband met als doel om de dienstverlening voor de ondernemer te verbeteren. Met MijnOverheid voor Ondernemers wordt onder meer een bijdrage geleverd aan het verminderen van de regeldruk voor ondernemers. Het plan van aanpak voor de initiatiefase houdt in dat er twee sporen worden ontwikkeld: Spoor 1 – Ondernemersreizen; Spoor 2 – Platform implementatie en Ontsluiten berichtenvoorziening en GDI.

In Spoor 1 worden 2 van de 5 mogelijke ondernemersreizen (prototypes) ontwikkeld. Spoor 1 wordt kort-cyclisch ontwikkeld in de vorm van prototypes en op basis van ondernemersfeedback.  Er wordt gekeken naar oplossingen voor pijnpunten met de hoogste relevantie en toegevoegde waarde (voor de ondernemer) en met een hoog bereik en intensief gebruik. Ook moet het bij klantreizen steeds gaan om dienstverlening vanuit meerdere publieke dienstverleners. Belangrijke functionaliteiten zijn gegevens en berichten inzien, de assistent en het verstrekken van notificaties.

In Spoor 2 wordt het MOvO platform en het ontsluiten van de Berichtenvoorzieningen gerealiseerd door het inrichten van het applicatielandschap conform de referentie architectuur & API-strategie.

MijnOverheid voor Ondernemers stelt bij de ontwikkeling de klantbehoefte centraal. Dit betekent dat we een optimale klantbeleving bieden. Hiervoor moeten wij gemak bieden, door een goede interactie en zekerheid bieden door vertrouwen en veiligheid te waarborgen. MOvO is persoonlijk in de dienstverlening. Hiermee stimuleren we digitale dienstverlening tussen ondernemers en overheden, niet omdat het moet, maar omdat het waarde toevoegt voor de ondernemer.
 
Het product MijnOverheid voor Ondernemers is nooit af, maar continue in ontwikkeling. Wij leren continue van klantfeedback en proofs of concept. Deze manier van denken sluit aan bij de “permanent bèta” ideeën uit de interactiestrategie. Hiermee creëren we een experimenteer- en leeromgeving waarin onze partners hun dienstverlening gemakkelijker, in hun eigen tempo, kunnen digitaliseren en/of verbeteren.

MijnOverheid voor Ondernemers is een samenwerking tussen overheden. Samen werken we aan integrale dienstverlening en hulp voor de ondernemer. Met partners werken we iteratief aan oplossingen voor echte pijnpunten die ondernemers ervaren.

Baten

Baten

De kwalitatieve baten zijneen lagere ervaren regeldruk en betere overheidsdienstverlening.

 

€0.00 mln

€0.00 mln