Rijks ICT-dashboard

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

15-12-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De Belastingdienst wil de huidige systemen voor de massale processen omvormen naar een toekomstvast, slank systemenlandschap en een wendbare en robuuste informatievoorziening (IV). Vermindering van onderhouds- en beheerlasten creëert daarbij ruimte voor een stabiel groter aandeel aan inspanning voor vernieuwing. In 2016 is de regievoering op de gewenste verandering samengebracht in het programma Regie Modernisering IV-landschap (MIV). Dit regieprogramma heeft als kerntaak het voeren van regie op de samenhang van de verschillende daarvoor in gang gezette initiatieven en monitoring op de uitvoering hiervan. Deze regie op samenhang moet borgen dat (sneller) juiste keuzes worden gemaakt en voldoende voortgang wordt geboekt. In dit programma komen de drie veranderlijnen Vereenvoudiging & Vernieuwing Investeringsagenda, Rationalisatie en Verbeterde Informatie (overzicht & inzicht) samen. De opdrachtgever van het programma is de Hoofddirecteur Informatievoorziening van de Belastingdienst. Hij is de Senior Responsible Owner van het programma. De veranderlijn Rationalisatie is in 2017 afgerond, maakt echter nog wel steeds onderdeel uit van deze verantwoording.

Baten

Baten

De baten van het regieprogramma zijn direct gerelateerd aan het voortdurende streven naar een geordend, wendbaar en flexibel ICT-landschap tegen marktconforme kosten. De baten zijn niet zozeer uitgedrukt in euro's als wel in gewenste effecten. "Geordend" laat zich met name vertalen in een permanent inzicht in infra- en applicatieportfolio, inclusief de daarbij behorende technische- en businesswaardering. Dit als randvoorwaarde voor een goed opererend lifecycle management. De "wendbaarheid en flexibiliteit" zal zijn verbeterd door, onder andere, het uitfaseren van verouderde componenten/methoden/technieken en vereenvoudigen van applicatieve oplossingen. De "marktconformiteit van de kosten" zal zichtbaar worden gemaakt op basis van een verbetering in de verhouding kosten onderhoud versus vernieuwing. Hiertoe wordt een meting gedaan van de afname van de zogenaamde technische schuld.

€0.00 mln

€0.00 mln