Rijks ICT-dashboard

BopA Friesland

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-04-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het project BopA (Bediening op Afstand) Friesland betreft het moderniseren en uitbreiden van de bediening op afstand op het Friese deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD).

Per 1-1-2014 is het beheer van de HLD van de provincie Friesland en Groningen overgedragen naar het Rijk. De uitvoering van het beheer en onderhoud van de Industriele Automatisering (IA) wordt door Rijkswaterstaat Noord-Nederland (NN) bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) belegd. De objecten in het Friese deel zijn door de provincie Friesland “as-is” overgedragen waarbij de staat van onderhoud van de Industriële Automatisering (IA) de hoofaanleiding is tot vervanging van de installaties op de objecten alsmede de mogelijkheid geeft tot het uitbreiden van de bediening op afstand op dit deel van de HLD. De wens van Rijkswaterstaat NN is om dit voor 1-1-2019 gerealiseerd te hebben. De projectdoelstellingen (beoogde output) zijn:

  • Een (ver)nieuw(d)e bedienruimte op de Prinses Margrietsluis (te Lemmer);
  • De IA op de sluis en op de bruggen op het Friese deel van de HLD is gemoderniseerd;
  • De twee bruggen die nu nog lokaal bediend worden kunnen door nieuwe IA ook op afstand worden bediend vanaf de prinses Margrietsluis.
  • De door CIV gerealiseerde systemen voldoen aan het Rijkswaterstaat kader Landelijke Bruggen en Sluizenstandaard (LBS), zijn Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)-compliant en voldoen aan de machinerichtlijn.
  • Het bedienend personeel is op tijd opgeleid zodat ze de vernieuwde bediening op afstand kunnen gebruiken.
  • Binnen het project wordt gestreefd naar maximale herbruikbaarheid en standaardisering.

Baten

Baten

Kostenbesparing op bediening
Als er vanuit één locatie bediend gaat worden dan kunnen er met minder bedienaars meer objecten worden bediend. Minder bedienaars betekent minder personeelskosten.

€0.00 mln

€0.00 mln

Efficiënte en flexibele inzet bedienaars
De realisatie van een uniform bediensysteem draagt bij aan de flexibele inzet van bedienaars. Er hoeven geen locatie specifieke bedienopleidingen gevolgd te worden, en de kans op bedieningsfouten wordt verkleind.

€0.00 mln

€0.00 mln

Mogelijkheid tot verruiming van de dienstverlening
Door de bovengenoemde kostenbesparing en flexibiliteit kunnen de bedientijden van de objecten worden verruimd en daardoor het servicelevel worden verhoogd tegen de huidige businesskosten.

€0.00 mln

€0.00 mln

Snelle en risico-arme realisatie
Door het gebruik van beproefde bouwstenen is er slechts beperkt sprake van ontwerp, wat zorgt dat de algehele doorlooptijd van de realisatie wordt verkort, de betrouwbaarheid wordt verhoogd de kans op falen gedurende de implementatie wordt verkleind.

€0.00 mln

€0.00 mln

Lagere Lifecycle costs
Het gebruik van standaard bouwstenen zorgt ervoor dat de realisatiekosten worden gereduceerd (ten opzichte van een integrale aanbesteding op basis van functionele vraagspecificatie).

€0.00 mln

€0.00 mln

Efficiënt beheer en hoge beschikbaarheid van de systemen
Door gebruik van standaard bouwstenen kan het beheer van de systemen worden gecentraliseerd, wat het goedkoper en efficiënter maakt, en de beschikbaarheid van de systemen verhoogt.

€0.00 mln

€0.00 mln

Hogere betrouwbaarheid en veiligheid van de objecten
Door het vervangen van de systemen op het Friese deel van de HLD door beproefde standaardbouwstenen wordt het achterstallig onderhoud opgeheven, en daardoor de betrouwbaarheid van, en de veiligheid op de objecten verhoogd.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2017-09-30

Tijdelijke bedienruimte gerealiseerd

€0.00 mln

€0.10 mln