Rijks ICT-dashboard

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Raymond Knops

Minister

Raymond Knops

Ministerie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beleidsterrein

Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, Water en veiligheid, Milieu en ruimte en water, Landbouw en veeteelt, Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-01-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Op 1 januari 2018 is de wet BRO ingegaan.De basisregistratie ondergrond (BRO) brengt alle informatie over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar en stelt deze via één loket digitaal beschikbaar ,waarmee het dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond wordt. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Op 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om deze gegevens te gebruiken bij de uitvoering van hun overheidstaken inwerking getreden. Tot en met 2021 zullen ook de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en onderdeel van de BRO gaan uitmaken. Deze aanpak heeft geresulteerd in een werkende BRO ketenvoorziening op basisniveau met een drietal registratieobjecten bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2018. Deze infrastructuur is inmiddels operationeel en in beheer genomen. De hoeveelheid BRO-gegevens in deze landelijke voorziening wordt in de programmaperiode tot 2022 en erna stapsgewijs uitgebreid en gevalideerd, beheerd en beschikbaar gesteld. De site van BRO is https://www.basisregistratieondergrond.nl/.

Baten

Baten

Gedurende de implementatie periode van vijf jaar loopt de potentiele besparing op van minimaal  € 16 miljoen in 2018  naar €  80 miljoen euro per jaar structureel vanaf 2022 aan uitgaven in de (MIRT en (HWBP) projecten, door beter integraal risicomanagement van de boven- en ondergrond.

€14.40 mln

€0.00 mln

De mogelijkheid om geotechnisch onderzoek, booronderzoek en grondwatermonitoringput als registratie-objecten aan te leveren. 

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2018-01-01

Ingaan wet BRO

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-02-01

Succesvolle aanmelding van 50 bronhouders

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-01-01

Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de Landelijke Voorziening (LV)

€0.00 mln

€0.00 mln