Rijks ICT-dashboard

Digitaal Archief

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Organisatieonderdeel

Belastingdienst/Centrum Facilitaire Dienstverlening

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

05-10-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam kunnen bewaren van digitale (on-)gestructureerde archiefwaardige informatieobjecten. Het project maakt het ook mogelijk om deze informatieobjecten op te nemen, beschikbaar te stellen, te vernietigen en over te brengen naar het Nationaal Archief.

Baten

Baten

Besparing op ICT-opslagcapaciteit van € 0,03 miljoen per jaar over de bewaarperiode van 7 jaar

Besparing op beheerkosten fysiek archief van € 5,73 mln per jaar over de periode van 5 jaar

Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken (digitalisering van documenten en opname in het Digitaal Archief zorgt voor tijd- en plaatsonafhankelijke beschikbaarheid van documenten).Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst. (door opname van documenten in het Digitaal Archief komen deze centraal beschikbaar ter ondersteuning van de werkstroombesturing en/of ontsluiting van documenten).Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven (door opname van archiefwaardige documenten in het Digitaal Archief kunnen deze generiek ontsloten worden intern en extern richting burgers en bedrijven).Positieve waardering door Erfgoedinspectie (door de functionaliteit van digitaal archiefbeheer is de Belastingdienst in staat om de informatiehuishoudingduurzaam en toegankelijk in te richten). Invulling geven aan de toegezegde maatregelen van de DG aan de Erfgoedinspectie zoals het bewaren en vernietigen van archiefwaardige informatie vanuit een centrale voorziening.

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Reductie beheerkosten digitaal ipv fysiek archief.

€0.00 mln

€5.60 mln

Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken

€0.00 mln

€0.00 mln

Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst

€0.00 mln

€0.00 mln

Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven (generieke ontsluiting)

€0.00 mln

€0.00 mln

Positieve waardering door Erfgoedinspectie (duurzaam en toegankelijk inrichten informatiehuishouding)

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-04-01

Het project Digitaal Archief heeft een tweetal toepassingen opgeleverd welke in gebruik zijn genomen. Hiermee zijn de randvoorwaarden  ingevuld ten behoeve van:
- Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken
- Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst.
- Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-12-31

Verschillende gebruikers maken gebruik van het digitale archief. Aan het digitale archief worden steeds meer objecten toegevoegd en gebruikers raadplegen het archief voor hun dagelijkse werk. Hierdoor is het digitaal archief steeds meer onderdeel geworden van het primair proces van de Belastingdienst en wordt het steeds meer mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.

Doordat steeds meer primaire processen van de Belastingdienst hun producten digitaal aanbieden loopt het aantal ingestuurde papieren documenten terug en daardoor dus ook het fysieke papieren archief.

Het digitaal archief is eind 2017 gemigreerd naar een nieuw platform, waardoor recordsmanagement aangesloten kan worden. Recordsmanagement is deels gerealiseerd, maar moet nog naar productie worden gebracht.

Burgers en bedrijven kunnen, via mijnbelastingdienst.nl, een beperkte set archiefgegevens uit het digitaal archief raadplegen.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-31

Recordsmanagement is gespecificeerd en een eerste versie is grotendeels klaar om in 2019 te gaan gebruiken. Daarnaast is Perron gespecificeerd en ten dele gebouwd om archiefstromen naar andere systemen dan het te vervangen bestaande systeem te sturen.

€0.00 mln

€0.00 mln