Rijks ICT-dashboard

Implementatie Wet Beroep Leraar

Arie Slob

Minister

Arie Slob

Ministerie

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Beleidsterrein

Onderwijs, Efficiënte overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

22-09-2016

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Omschrijving

Het project Implementatie Wet Beroep Leraar is gericht op het realiseren van een beroepsregister en een professionaliseringsysteem voor leraren zoals beschreven in de Wet Beroep Leraar (WBL).  Leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs werken aan hun professionalisering en leggen via deze via het Lerarenportfolio vast. Het professioneel statuut is een instrument uit de WBL waarbij op schoolniveau de rechten en plichten van leraren tbv hun professionalisering zijn vastgelegd. Het programma implementeert deze onderdelen in 2018 en half 2019.

Baten

Baten

Beoogd wordt beter onderwijs door ondersteuning en borging van permanente kwaliteitsontwikkeling van leraren. We willen kwalitatief goed en waar mogelijk excellent onderwijs waardoor leerlingen en studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In dat kader zijn leraren met kwaliteit nodig; de kwaliteit van het onderwijs wordt immers in belangrijke mate door hen bepaald. Een goede leraar weet méér te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega’s en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. Dat betekent ook dat hij aan zet is als het gaat om zijn bekwaamheid en het onderhoud daarvan. Hij werkt aan zijn professionele ontwikkeling, en hij doet dat in samenspraak met zijn collega’s in de school en met inachtneming van de normen van zijn beroepsgroep. Om die reden werken de beroepsgroep leraren en de overheid samen aan een wettelijk beroepsregister voor alle leraren in het primair, voortgezet en bekostigd middelbaar beroepsonderwijs.

€12.50 mln

€0.00 mln

We willen kwalitatief goed en waar mogelijk excellent onderwijs waardoor leerlingen en studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In dat kader zijn leraren met kwaliteit nodig want we weten immers ook dat kwaliteit van onderwijs in belangrijke mate daardoor wordt bepaald. Een goede leraar weet méér te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega’s en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. De belangrijkste bate van het programma is die van de leraar. Als de leraar zeggenschap ervaart over het lerarenregister en door het lerarenregister ondersteund wordt in zijn bekwaamheidsonderhoud, is het programma geslaagd. Essentieel daarbij is dat onderwijsinstellingen het lerarenregister ervaren  als een kwaliteitsinstrument, waar ook zij veel aan hebben. Voor het ministerie en ouders en leerlingen werkt het lerarenregister als instrument dat transparantie biedt over de kwaliteit van onderwijs als de baten van leraren en daarmee samenhangende baten van onderwijsinstellingen worden gerealiseerd.

€12.50 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-12-31

Vrijwillig register waar de leraar zich kan registreren en zijn professionele ontwikkeling kan bijhouden. Ruim 72.000 leraren hebben zich aangemeld.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-09-22

Programmadocumentatie goedgekeurd en programma van start

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-02-21

Wet "Lerarenregister" goedgekeurd door de Eerste Kamer.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-09-01

Release 1.0 incl. registratiemodule. Gegevenslevering door scholen mogelijk. Via koploperaanpak eerste leraren geregistreerd.

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-04-01

Oplevering website www.lerarenregister.nl als informatie site voor leraren en aanbieders

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-08-01

Oplevering release 2.0 met de eerste versie van het portfoliotool, aanbiedersregistratie en catalogus functionaliteit. Lerarenportfolio beschikbaar voor leraren

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-08-01

Inrichting CIBG KCC en Back-Office ter ondersteuning van het Lerarenportfolio

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-12-01

Oplevering werkprocessen rondom "correctie verzoek",  "verwijdering" en basis inrichting Bezwaar en Beroep.

€0.00 mln

€0.00 mln