Rijks ICT-dashboard

Zuidas Dok

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

15-02-2017

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor het project zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. De projectorganisatie Zuidasdok realiseert de projectonderdelen Zuidasdok en Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel.

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas zelf versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig. De openbaar vervoerterminal wordt uitgebreid (vergroten stationscapaciteit en efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus), zodat deze geschikt is om de toename in reizigersaantallen af te handelen. De gerealiseerde spoedaanpak A10-zuid biedt op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is een robuuste wegverbreding nodig en wordt uitbreiding van de wegcapaciteit en ontvlechting van de A10-zuid tussen de bruggen over de Amstel en de Schinkel, bestaande uit 4 rijstroken op de hoofdrijbaan en 2 rijstroken op de parallelrijbaan in beide rijrichtingen gerealiseerd. Ter hoogte van de Zuidas krijgt de A10 een ondergrondse ligging. Ruimte: Een investering in ruimtelijke kwaliteit is nodig om de Zuidas uit te laten groeien tot een internationale toplocatie.

Projectmijlpalen:
• start realisatie (hoofdbouwcontract): 15-02-2017
• Uitwerken voorontwerp en voorbereidende werkzaamheden 2017-2019
• Start bouw uitbreiding station Amsterdam Zuid en herinrichting knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel 2019
• Ingebruikname nieuwe stations passage (Brittenpassage) 2021-2022
• Ingebruikname verbrede stations passage (Minervapassage) 2024-2026
• Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn op station Zuid 2024-2026
• Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed 2024-2026
• Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe meer gereed 2024-2026
• Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed 2025-2027
• Oplevering Zuidasdok 2028

Taakstellend budget: €1.644,4 mln (excl. € 305,4 mln Knooppunten Amstel en Nieuwe Meer)
N.B.: het project is integraal aanbesteed, inclusief de reconstructie van de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer

Baten

Baten

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

€0.00 mln

€0.00 mln