Rijks ICT-dashboard

Coöperatieve ITS Corridor

Cora van Nieuwenhuizen

Minister

Cora van Nieuwenhuizen

Ministerie

Infrastructuur en Waterstaat

Organisatieonderdeel

Rijkswaterstaat

Beleidsterrein

Milieu en ruimte en water

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-12-2014

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

De ministers van Oostenrijk, Duitsland en Nederland hebben in 2013 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin staat dat gezamenlijk Coöperatieve ITS-toepassingen worden geïmplementeerd op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Daarbij zullen de diensten Roadworks Warning (RWW), waarschuwen bij wegwerkzaamheden en Probe Vehicle Data (PVD) worden gerealiseerd. Voorts zal een gezamenlijke implementatiestrategie voor verdere Coöperatieve ITS-toepassingen worden bepaald.

Het Nederlandse project ontwikkelt de beide genoemde diensten in afstemming met de internationale partners.
 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is per april 2016 afgerond en op dezelf datum is fase 2, "pre-deployment" gestart en eind 2017 afgerond.

Vervolgens is de laatste fase van het project gestart, waarbij opdrachtverlening tot najaar 2018 heeft geduurd. De laatste fase is i.o.m. Ministerie IenW qua scope verkleind daar daadwerkelijke uitrol van cooperatieve diensten van overheidswege vooralsnog niet wordt voorzien.

Baten

Baten

Voordelen voor de weggebruiker zijn:

  • gedetailleerde informatie ontvangen over wegwerkzaamheden ter plaatse;
  • sneller waarnemen van verkeershinder;
  • gevaren vroegtijdig herkennen.

Met als resultaten:

  • verbetering van verkeersveiligheid;
  • minder incidenten;
  • minder congestie;
  • efficiënter gebruik van het wegennet;
  • lagere emissies.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-10-13

Het projectteam heeft de eerste release van de specificatiedocumenten tijdens een marktdag met een groot aantal marktpartijen gedeeld en besproken.

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-11-11

Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via celulaire telefonie en via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar testauto's zijn overgedragen en gepresenteerd.

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-11-25

Succesvolle veldtest in Duitsland waarbij Duitse waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar een Nederlandse testauto zijn overgedragen en gepresenteerd.

€0.00 mln

€0.00 mln

2015-12-15

Succesvolle test op de A58 waarbij de aldaar aanwezig coöperatieve infrastructuur van het Spookfiles-project is gebruikt om de door het ITS Corridor project onwikkelde gebruikssituatie in de praktijk te testen en te demonstreren.
Daarbij werden waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen naar een viertal Nederlandse testautos verstuurd in in de auto's gepresenteerd.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-10-28

Vrijgave van in samenwerking met de internationale partners Duitsland en Oostenrijk opgesteld projectspecificaties, het zogenaamde Corridor profile

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-11-16

Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via cellulaire technologie en via coöperatieve systemen naar testvoertuigen zijn verzonden. Dit betrof de mobiele variant met actiewagens.

€0.00 mln

€0.00 mln

2016-12-14

Succesvolle veldtest op de A58 waarbij vanuit specifiek door Rijkswaterstaat geprepareerde testvoertuigen berichten naar de wegkantinfrastructuur zijn verzonden en daar ontvangen en verzameld.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-01

Samen met marktpartijen zijn diverse technische specificaties ontwikkeld en doorontwikkeld voor cooperatieve diensten gebaseerd op wifi-p (ITS-G5)

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-01

Voor cooperatieve diensten op de corridor is de internationale cross-border comptabiliteit met in acht nemening van enkele interpretatie verschillen geborgd (snelweg en actiewagen).

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-01

De cooperatieve diensten zijn gevalideerd voor deployment waarmee is aangetoond dat wifi-p werkt. Geautomatiseerd testen over een langere periode is nog nodig.
In de periode najaar 2016 t/m juli 2017 is een vijftal grootschale praktijkproeven gedaan. De laatste in juli in Dordrecht waarbij ca. 17 buitenlandse marktpartijen deelnamen.

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-10-01

De onzekerheden m.b.t. privacy en security zijn gereduceerd, maar nog niet volledig opgelost. Verdere testen op gebied van security / PKI zijn voorzien in de volgende fase.

Door praktijkproeven is kennis opgebouwd zowel voor RWS als andere betrokken organisaties zoals markt en kennisinstituten.

Er is gezien het inovatieve karakter met geruik van aannames verder inzicht vergaard in de realisatiekosten van cooperatieve diensten. Dit is nog niet voldoende voor deployment en hier wordt in de vervolgfase verder aan gewerkt.

€0.00 mln

€0.00 mln