Rijks ICT-dashboard

Scherp & Efficiënt

Sander Dekker

Minister

Sander Dekker

Ministerie

Justitie en Veiligheid

Organisatieonderdeel

Justis

Beleidsterrein

Efficiënte overheid, Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

Nee

Startdatum

01-05-2011

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Het programma Scherp & Efficiënt schept binnen Justis de juiste condities op het gebied van informatievoorziening om haar positie als screeningsautoriteit van Nederland te kunnen blijven waarmaken. Het doel is om de klanten sneller en makkelijker te bedienen, sneller nieuwe producten te introduceren en het productieproces goedkoper te maken. Dit wordt gerealiseerd door de huidige, productgeoriënteerde, ICT-systemen te vervangen door een procesgeoriënteerd IV-landschap. De scope is zowel intern als extern. Intern door het digitaliseren van de werkprocessen met behulp van workflowmanagement, digitale dossiers en geautomatiseerde koppelingen met informatieleveranciers. Extern door het digitaliseren van het aanvraag- en afgifteproces. In maart 2014 is de scope van het programma uitgebreid door het toevoegen van de nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen.In een later stadium is het digitaal afgeven buiten scope geplaatst, evenals de koppeling van de systemen Radar en Chronos. De business case is in januari 2017 opnieuw herijkt. Gedurende de looptijd van het programma heeft vier keer een Gatewayreview plaatsgevonden en ook nog een second opinion door de directie DI&I van VenJ. Begin 2015 is het programmaplan voor de laatste keer geactualiseerd.


Het programma heeft in de periode 2011-2015 een groot deel van het nieuwe IT-landschap gerealiseerd evenals de toepassingen daarvan voor een deel van de Justis-processen. In 2016 en 2017 lag  de focus op het implementeren van het proces om grote aantallen VOG NP aanvragen te verwerken met het nieuwe informatiesysteem. Deze release is vertraagd door een transitie van applicatiebeheerverantwoordelijkheden. In het voorjaar 2018 is deze release succesvol in productie genomen voor alle digitale aanvragen van de VOG NP, in het najaar van 2018 zijn ook de aanvragen van de VOG NP via de gemeente overgezet. Alle aanvragen van de VOG NP worden nu verwerkt met het nieuwe informatiesysteem, het uitfaseren van het oude systeem is in voorbereiding.

Baten

Baten

Digitale overheid bijdrage-

 

€0.00 mln

€0.00 mln

Besparing jaarlijkse FTE kosten

€0.76 mln

€0.00 mln

Wendbaarheid en flexibiliteit

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-01-01

Kwantitatief

€0.58 mln

€0.00 mln