Rijks ICT-dashboard

Mini One Stop Shop (MOSS)

Wopke Hoekstra

Minister

Wopke Hoekstra

Ministerie

Financiën

Beleidsterrein

Belasting, Digitale overheid

Projectstatus

In uitvoering

Startdatum

01-06-2013

Peildatum

Datum waarop de projectgegevens zijn gepeild

31-12-2018

Omschrijving

Per 2015 is de plaats van dienstregels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aan particulieren over de grens binnen de EU gewijzigd. Tot 1 januari 2015 gold dat de plaats van dienstverlening aan consumenten daar is gelegen waar de leverancier van die dienst is gevestigd. Sinds 1 januari 2015 is dit veranderd, zodat de plaats van dienst nu is gelegen daar waar de afnemende consument woont.

Dit betekent dat in beginsel alle bedrijven die telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aanbieden, aangifte moeten doen in alle lidstaten waar hun diensten door niet-belastingplichtige consumenten worden afgenomen. Daarvoor is door middel van de systematiek van de mini-one-stop-shop (MOSS) een oplossing gecreëerd. Op deze manier kan men in de eigen lidstaat langs digitale weg btw-aangifte doen en de verschuldigde btw betalen voor zulke diensten in andere EU-lidstaten. De nationale belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de andere EU-lidstaten de aldaar verschuldigde btw en de bijbehorende informatie uit de aangifte krijgen.

In de realisatie van MOSS wordt de volgende fasering gehanteerd, die aansluit bij het europese implementatieschema:

- Fase 1: inrichten proces klantregistratie,

- Fase 2: inrichten aangifteproces (meldingen) (1 april 2015)  en

- Fase 3: Inrichten proces voor betalingen en afdrachten (inclusief het proces van financiële verantwoording).

Per 1 april 2017 zijn deze fasen allen afgesloten (MOSS Plateau 1) en (deels handmatig) geïmplementeerd. Om de interne processen te verbeteren is gestart met de realisatie van MOSS plateau 2. Hierin wordt gewerkt aan de verbetering van productiebesturing en financiële verantwoording.

De huidige voorziening MOSS zal tot 31-12-2020 de regeling MOSS uitvoeren en daarna worden vervangen door de voorziening EU BTW E-commerce. Voor de regeling MOSS worden geen nieuwe bedrijfsfuncties meer ontwikkeld. Het project MOSS wordt 1e helft 2019 beëindigd waarna decharge zal worden gevraagd.

Baten

Baten

De MOSS regeling beperkt de administratieve lastenstijging die als gevolg van deze nieuwe regeling ontstaat. MOSS beoogt lastenverlichting te brengen voor de ondernemers die in de doelgroep vallen.

€0.00 mln

€0.00 mln

Tussentijds gerealiseerde projectresultaten

Resultaat

Gedurende de looptijd behaald projectresultaat.

Structurele projectresultaten of baten per jaar.

Eénmalige projectresultaten of baten.

2015-06-30

Eind juni is de laatste release voor de fasen 1 en 2  in productie genomen. Hiermee zijn, op de levering van historische informatie na, alle onderwerpen van deze fasen geïmplementeerd

€0.00 mln

€0.00 mln

2017-03-31

Plateau 1 MOSS afgerond

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-06-05

RFC's 2018

€0.00 mln

€0.00 mln

2018-10-01

E-commerce 2019

€0.00 mln

€0.00 mln